Zarządzanie umowami
(moduł CTO)

CTO zarządza wszystkimi aktywami.

Stosowanie terminologii klienta przy wprowadzaniu zamówień.

CTO może zwracać się do wielu dostawców w ramach jednego zamówienia i monitorować poszczególne realizacje.

Połączenie z wiodącymi systemami informatycznymi ze strony klienta i integracja z istniejącymi procesami.

CTO zarządza wszystkimi połączeniami telekomunikacyjnymi.

Do weryfikacji faktur udostępniane są potwierdzenia.

Akceptacja odpowiednich wymagań/zamówień z innych systemów.

Połączenie dowolnej liczby operatorów sieci, dostawców i usługodawców.

Wszystkie transakcje biznesowe są rejestrowane w formie zamówień, zarządzane, dokumentowane i historyzowane.

Stworzenie środowiska samoobsługowego dla użytkowników końcowych w celu samodzielnej realizacji procesów zamawiania.

Sprawdzenie wszystkich elementów zamówienia przy uwzgędnieniu odpowiednich danych podstawowych.

Zapewnienie "środowiska eksperckiego" dla administracji centralnej i obsługi procesów biznesowych.

Przekształcenie pozycji zamówienia w gotowe do realizacji operator sieci/dostawca zlecenie.

Przesyłanie ustrukturyzowanych zleceń do odpowiednich operatorów/dostawców sieci z komunikatami o statusie aż do ostatecznego potwierdzenia.

Wymiana zleceń i informacji o statusie za pośrednictwem interfejsów B2B lub poprzez wymianę plików strukturalnych.

Konwersja wszystkich informacji zwrotnych do formatów wewnętrznych i dostarczanie ich do systemów wywołujących.

Przechowywanie i archiwizacja danych.

Dostarczanie/Przygotowanie katalogów produktów i usług.

Historyzowanie wszystkich procesów.

Kilka lat badań nad przeszłością.